Rozeznanie rynku

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach, dla której organem prowadzącym jest Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, 25-312 Kielce, ul Warszawska 34 prowadzi rozeznanie rynku, którego przedmiotem  jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: Kurs prawo jazdy kat. B wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego i badaniami lekarskimi dla max. 22 uczniów  Rzemieślniczej Szkoły Branżowej  I stopnia w Kielcach

Formularz ofertowy należy wypełnić na załączonym druku i dostarczyć w wersji papierowej drogą pocztową, kurierską lub osobiście w terminie do  dnia  10.03.2021 r.  do  godziny  15.00  na adres:

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach, ul. Warszawska 34/p. 404, 25-312 Kielce z dopiskiem „Kurs prawo jazdy kat. B ”

Do pobrania
Formularz ofertowy wraz załącznikami