1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów, instytucji.
  2. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, gospodarczej.
  3. Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła.
  4. Wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu.
  5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w szczególności cech dba o przestrzeganie zasady określonej w § 6 ust 2 statutu.